കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, July 8, 2022

കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി അവസരങ്ങൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക. അപേക്ഷിക്കുക ജോലി നേടുക.

ആകെ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ വിവിധ ബാങ്കിൽ 

1. കലക്ഷൻ ഏജന്റ്,
2. പാർട്ടൈം സ്വീപ്പർ
3. സെക്രട്ടറി
💥 ചെങ്ങളായി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബേങ്ക്

കലക്ഷൻ ഏജന്റ്, പാർട്ടൈം സ്വീപ്പർ തസ്തികകളിലേക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

താൽപര്യമുള്ളവർ വയസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം 18.07.2022 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം . 5 മണിക്കു മുൻപായി ബേങ്കിന്റെ ഹെഢാഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് .

അഡ്രസ്
ചെങ്ങളായി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബേങ്ക് ലി. No. C. 101, PO. ചെങ്ങളായി. ശ്രീകണ്ഠാപുരം, (വഴി), കണ്ണൂർ, 670 631,
Ph: 04602 230330, Email:cscbchengalayi@gmail.com

💥 എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് ലതർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് (ELCO)

സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് സഹകരണ നിയമം 80-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ശമ്പളം -15000/

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം സ്വയം കൈപ്പടയിൽ തയാറാക്കിയ അപേക്ഷ കൾ 15,7,2022ന് 4 മണിക്ക് മുമ്പായി സംഘം ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അഡ്രസ്
എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് ലതർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് (ELCO) No. K.V. IND (C) 59 വലിയന്നൂർ പി. ഒ. വാരം 670 594, കണ്ണൂർ, Ph: 0497 2721893.