ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിനു കീഴിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഉയർന്ന ശമ്പളവും - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, June 6, 2024

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിനു കീഴിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഉയർന്ന ശമ്പളവും

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിനു കീഴിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഉയർന്ന ശമ്പളവും

RECRUITMENT NOTIFICATION
Online applications are invited by one time registration from qualified candidates for selection to the under mentioned posts in Sreekrishna Higher Secondary School managed by Guruvayur Devaswom

Name of post

🔹High School Teacher (Hindi)(2)
Scale of pay 41300-87000

Qualification
Degree in concerned subjects and B.Ed (conferred or recognized by the Universities in Kerala) K TET (Category-3) in the same subject +

🔹High School Teacher (Malayalam)(1)
Scale of pay 41300-87000

Qualification
Degree in concerned subjects and B.Ed (conferred or recognized by the Universities in Kerala) K TET (Category-3) in the same subject +

🔹High School Teacher (Social Science)(1)
Scale of pay     41300-87000

Qualification
Degree in concerned subjects and B.Ed (conferred or recognized by the Universities in Kerala) K TET (Category-3) in the same subject +

🔹UP School Teacher(5)
Scale of pay 35600-75400

Qualification
A Degree in any subject and TTC/B.Ed (conferred or recognized by the Universities in Kerala) + K-TET (Category -2 or 3)

Method of appointment: Direct Recruitment

Age limit: 20 to 40 years (Candidates born between 02.01.1984 and 01.01.2004 (Both dates included)
are eligible to apply for this post with usual age relaxation to SC/ST and OBC)

Candidates can apply online only by one time registration on website: click here
on payment of Rs.236/-
(Rupees Two hundred and thirty six only) (200+ 18% GST) only through

online payment provided in the website. (SC/ST candidates will get access to the form free of cost).

Last date for receipt of application: 10.06.2024 up to 12 midnight.

Incomplete, improper and belated applications will be summarily rejected. The appointment will be subject to the approval of the concerned Government Department.

അറിയിപ്പ്

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ഒഴിവുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്‌തികയിലേക്ക് പ്രതിമാസം Rs.44,020/- മൊത്ത ശമ്പളത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരനിയമനം നടക്കുന്നതുവരെ (ഏതാണോ ആദ്യം) താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിന് 06.06.2024 തിയതി രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ വെച്ച് Walk in Interview നടത്തുന്നതാണ്.

 01.01.2024 ന് 25 നും 40നും മദ്ധ്യ പ്രായമുള്ള വരായിരിക്കണം. സംവരണ വിഭാഗത്തിന് പ്രായത്തിൽ നിയമാനുസൃതം ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

 യോഗ്യത- BAMS from any recognized University ഉണ്ടായിരിക്കണം. മേൽ പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ബയോഡാറ്റ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവയുടെ ഒറിജിനലും, ഫോട്ടോകോപ്പിയും സഹിതം അന്നേദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രസ്‌തുത ദിവസം നിശ്ചിത മാത്യകയിൽ എഴുതിയ അപേക്ഷ സഹിതം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി 9.00 am ന് ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.


പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക, ജോലി അന്വേഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക.