സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ അവസരം|CSEB Jobs Apply now 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, June 6, 2024

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ അവസരം|CSEB Jobs Apply now 2024

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ അവസരം|CSEB Jobs Apply now 2024

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ അവസരം|CSEB Jobs Apply now 2024

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സഹകരണ പരീക്ഷ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ. പരീക്ഷയുടെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനം നടത്തും. താല്പര്യമുള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം.

ചുവടെ നൽകിയ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റുകളിൽ മുഴുവൻ ഒഴിവിനെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുക