എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്ററിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജോബ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, June 6, 2024

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്ററിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജോബ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

Job Drive in Employability Centre Thrissur on June 6


തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് & എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്ററിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജോബ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ( Job Drive in Employability Centre, Thrissur) : Date: 6 JUNE 2024 THURSDAY 1PM – 4 PM.

145+ VACANCIES
5 REPUTED COMPANIES

Available Job Vacancies:
SALES EXECUTIVE
TEAM LEADER
RELATIONSHIP MANAGER
EVALUATOR
CRE
SERVICE MANAGER
COMMERCIAL SALES OFFICER
DRIVER
MECHANIC
SERVICE ADVISOR
INSURANCE COLLECTION EXECUTIVE
ACCESSORIES SALES EXECUTIVE

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
TECHNO COMMERCIAL ENGINEER
TECHNICAL ASSISTANT
INSTRUCTOR (MECHANICAL)
INSTRUCTOR (ELECTRICCAL)
INSTRUCTOR (AUTOMOBILE)
INSTRUCTOR (REFRIGERATION&AIR CONDITIONING)
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER
TYPIST
COLLECTION EXECUTIVE
RECEPTIONIST
SERVICE ENGINEER.
SALES EXECUTIVE
TRAINEE SERVICE ENGINEER etc

Venue: DISTRICT EMPLOYMENT EXCHANGE THRISSUR, PALACE ROAD, CHEMBUKAV, 680020