സാധാരണകാർക്ക് ഇനി വിദേശത്തു ജോലി നേടാം,അതും ഫ്രീ ആയി കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം വഴി - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, May 4, 2024

സാധാരണകാർക്ക് ഇനി വിദേശത്തു ജോലി നേടാം,അതും ഫ്രീ ആയി കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം വഴി

UAE യിലെ കമ്പനിയിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു


UAE യിലെ കമ്പനിയിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

സാധാരണക്കാർക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി നേടിയലോ, കേരളത്തിൽ കൂലി പണി മുതൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പർ ജോലി മുതൽ ഇനി വിദേശത്തു ജോലി നേടാം.കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപന മായ ODEPC വഴി UAE യിലെ കമ്പനിയിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു
പുരുഷൻമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ജോലി ഒഴിവുകൾ

1. കാർപെന്റർ : 20
2. മേസൺ : 22
3. സ്റ്റീൽ ഫിക്സർ : 43
4. അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേറ്റർ : 20
5. ഫർണിച്ചർ പെയിൻ്റർ : 10

6. ഫർണിച്ചർ കാർപെൻ്റർ : 18
7. പ്ലംബർ : 6
8. എസി ടെക്നീഷ്യൻ : 6
9. ഡക്റ്റ്മാൻ : 6
10. ഹെൽപ്പർ: 6

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
പരിചയം: 2 വർഷം
ശമ്പളം : 1200 AED - 1500 AED
വിസ, ടിക്കറ്റ് കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്.
ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: മെയ്‌ 8
വിശദ വിവിരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക