𝚝𝚎𝚎𝚕 𝙳𝚘𝚘𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚆𝚒𝚗𝚍𝚘𝚠𝚜 ന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് വിവിധ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, May 13, 2024

𝚝𝚎𝚎𝚕 𝙳𝚘𝚘𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚆𝚒𝚗𝚍𝚘𝚠𝚜 ന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് വിവിധ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

𝚂𝚝𝚎𝚎𝚕 𝙳𝚘𝚘𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚆𝚒𝚗𝚍𝚘𝚠𝚜 ന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് വിവിധ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്


𝚂𝚝𝚎𝚎𝚕 𝙳𝚘𝚘𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚆𝚒𝚗𝚍𝚘𝚠𝚜 ന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് വിവിധ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

𝚂𝚝𝚎𝚎𝚕 𝙳𝚘𝚘𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚆𝚒𝚗𝚍𝚘𝚠𝚜 ന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് വിവിധ ജോലികളിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക

നേരിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ്, യാതൊരു ചാർജും നൽകേണ്ടതില്ല

Sales Executive

▪️Salary 12,000 3 Months
▪️After 3 months 15,000 as per the performance plus incentive. 
▪️Bike mandatory will give petrol allavance plus minor maintance

  Showroom Staff Female

▪️if Know Accounts its better with computer knowledge
▪️Starting Salary 12,000
▪️As per performance The salary will increase after 3 months

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാല -രാമപുരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോറൂമിലേക്കാണ് ഒഴിവുകൾ, Preferences near to our Showroom Ramapuram Pala
 
No Accommodation
For more details contact 
PH:9645700078