സെയിൽസ് മാൻ, ബില്ലിങ്, അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങി കരുണ സ്റ്റീൽസിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഇമെയിൽ വഴി ജോലി - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 17, 2024

സെയിൽസ് മാൻ, ബില്ലിങ്, അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങി കരുണ സ്റ്റീൽസിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഇമെയിൽ വഴി ജോലി


സെയിൽസ് മാൻ, ബില്ലിങ്, അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങി കരുണ സ്റ്റീൽസിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഇമെയിൽ വഴി ജോലി


സെയിൽസ് മാൻ, ബില്ലിങ്, അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങി കരുണ സ്റ്റീൽസിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഇമെയിൽ വഴി ജോലി

സെയിൽസ് ബില്ലിംഗ് കാഷ്യർ തുടങ്ങി വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കരുണ സ്റ്റീൽസിൽ ഇമെയിൽ അയച്ചു ജോലി നേടാൻ അവസരം, പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ 

🔹Sales Man
🔹Billing cum Cashier Staff
🔹Senior Accountant
🔹Marketing Manager

Age limit: 23 to 38
Location: Thiruvananthapuram
Vacancies For Male Candidates

GENERAL REQUIREMENTS

🔹Sales Man
Any Degree. Minimum 3 year's Experience in showroom sales and Good Communication Skill.

🔹Billing/Cashier Staff:
B.com, knowledge in Tally

🔹Senior Accountant 
Minimum 5 year's Experience in Accounting, Tally

🔹Marketing Manager: Minimum 5 year's Experience in building material- company and Digital Marketing 3 years Experience, Good communication skill, social media experience.

You can Send your CV via Email: karunasteelsho@gmail.com
Via Whatsup: 8137940555