മിനിമം യോഗ്യത പ്ലസ് ടു മതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാം - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 17, 2024

മിനിമം യോഗ്യത പ്ലസ് ടു മതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാം

മിനിമം യോഗ്യത പ്ലസ് ടു മതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാം


മിനിമം യോഗ്യത പ്ലസ് ടു മതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ / വകുപ്പുകൾ / ഓഫീസുകൾ, വിവിധ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികൾ / ട്രിബ്യൂണലുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (കംബൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി (10+2) ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ, 2024) പരീക്ഷ നടത്തുന്നു.

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC)/ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് (JSA), ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (DEO), ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഗ്രേഡ് "A" തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലായി 3712 ഒഴിവുകൾ.

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു
പ്രായം: 18 - 27 വയസ്സ്‌
( SC/ ST/ OBC/ PwBD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 19,900 - 81,100 രൂപ
അപേക്ഷ ഫീസ്
വനിത/ SC/ ST/ PwBD/ ESM: ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം മെയ് 7ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക