പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അറ്റാന്റർ ആവാൻ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, April 27, 2024

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അറ്റാന്റർ ആവാൻ അവസരം

Attender Grade Recruitment Apply now 2024

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അറ്റാന്റർ ആവാൻ അവസരം

Applications are invited from qualified candidates for selection to the following post. Applications shall be submitted online only on the official website of theCommission  after “ONE TIME REGISTRATION”. Candidates who have already registered can apply through their profile. Candidates who have AADHAAR card should add AADHAAR as ID proof in their profil The following are the important details.

Department : kerala State Industrial Enterprises Limited
Name of the Post : Attender Grade II
Category No: 037/2024
Scale of Pay: 16500-35700/-
Vacancies: 02
Apply Mode : online
Location : All over Kerala

Education Qualification Age Limit Other Information is given below and read it completely and apply

Age limit :
18-36, Only candidates born between 02.01.1988 and 01.01.2006 (both dates included) are eligible to apply for this post. Other Backward Communities and SC/ST candidates are eligible for usual age relaxation.

Qualifications :
I) Pass in SSLC or its equivalent.

II) Knowledge of cycling.

(Woman and PH candidates are exempted from the knowledge of cycling)

How to Apply

Candidates must register as per ‘ONE TIMEREGISTRATION’ with the official Website of Kerala Public Service Commission( www.keralapsc.gov.in) before applying for the post. Candidates who have registered can apply by logging on to their profile using their User-ID and password. Candidates must click on the ‘Apply Now’ button of the respective posts in the Notification Link to apply for a post.

Note :ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോബ് പോർട്ടൽ ആയ PSC വഴിയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. ആദ്യമായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവർ ആണെങ്കിൽ PSC യിൽ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്സ്‌വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം.