നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, April 2, 2024

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് ( NIT കാലിക്കറ്റ്), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 12
യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ/ BCA/ BSc/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത
പരിചയം: 5 വർഷം
അഭികാമ്യം
1. CCNA/ CCNP
2. സർട്ടിഫൈഡ് എത്തികൽ ഹാക്കർ
പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌
ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 4
യോഗ്യത:
B Tech/ MCA/ MSc/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത കൂടെ 5 വർഷം
2. ഡിപ്ലോമ/ BCA/ BSC/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത കൂടെ 10 വർഷത്തെ പരിചയം
പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌
ശമ്പളം: 35,000 രൂപ.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 8ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.