പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, February 29, 2024

പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (Central Bank of India),( Apprentice) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒഴിവുകൾ:3,000
യോഗ്യത: ബിരുദം (ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 31.03.2020- ന് ശേഷം ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി പാസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കണം.)

പ്രായം: 01.04.1996 നും 31.03.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആവണം.(SC/ST/OBC/ PWBD/ തുടങ്ങിയവർക്ക്സം വരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 15,000 രൂപ
ഫീസ് : 400 + GST Women/ SC/ST/ EWS: 600 + GST മറ്റുള്ളവർ: 800 രൂപ + GST

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2024 മാർച്ച് 6ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.