പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം 50 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, February 24, 2024

പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം 50 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം-PACKING JOB VACANCYS KERALA FEBRUARY 2024

പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം-PACKING JOB VACANCYS KERALA FEBRUARY 2024

വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം.
സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിറ്റ്) യുടെ തിരുവല്ലം കാമ്പസിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് പ്രോസസിങ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഡക്ടസ് ഡിവിഷനിലേക്കു ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിമാസം 15,550 രൂപ നിരക്കിൽ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ആയി താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.

ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്.

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ

 പ്ലസ് ടു പാസും ലേബൽ പ്രിഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ/ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായി കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമുള്ള   ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവസരം 

എങ്ങനെ ജോലി നേടാം?

വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ തിരുവല്ലത്തുള്ള സി-ഡിറ്റ് മെയിൻ ക്യാമ്പസിലെ ഓഫീസിൽ നടത്തും.
താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഫെബ്രുവരി 27നു രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഒരു മണിവരെ അഭിമുഖത്തിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 8075688097.