റിസോർട്ടിലെക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് | Risort jobs in kerala December 2023 - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, December 16, 2023

റിസോർട്ടിലെക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് | Risort jobs in kerala December 2023

Hotels & Risort job vacancies in kerala - December 2023 | Urgent vacancies 

റിസോർട്ടിലെക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് | Risort jobs in kerala December 2023

വർക്കലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ  റിസോർട്ടിലെക്ക്  താഴെ പറയുന്ന നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവിശ്യം ഉണ്ട്
താല്പര്യം ഉള്ള ജോലി അന്വേഷകർ ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിച്ച ശേഷം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.


ജോലി ഒഴിവുകൾ?

Reception (4 female)
House keeping (4 female)
House keeping (4male)
Reception (4male)
Cook(1 female)

ഭക്ഷണം,താമസ സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ( Food and accommodation)

അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എങ്കിലും പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം
(cooking അറിയാവുന്നവർക്ക് മുൻഗണനാ)
Contact info: 9497373330,9447468383