വൈദ്യരത്നം കമ്പിനിയിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ.ജോലി ഒഴിവുകൾ മുഴുവനായി വായിച്ച ശേഷം ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുക. - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, April 9, 2022

വൈദ്യരത്നം കമ്പിനിയിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ.ജോലി ഒഴിവുകൾ മുഴുവനായി വായിച്ച ശേഷം ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുക.

വൈദ്യരത്നം കമ്പിനിയിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ. ജോലി ഒഴിവുകൾ മുഴുവനായി വായിച്ച ശേഷം ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുക

ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 MARKETING EXECUTIVE

Qualification : MBA in Marketing with 3 - 5 years of Sales / Sales Administration Experience 

 MACHINE OPERATOR

Qualification : ITI with 2 - 3 years of experience in the field of Tablet Manufacturing in the Pharmaceutical industry 

ASST. MANAGER - HEALTH CARE MARKETING

Qualification : MHA or MBA in Marketing with 5 - 8 years of experience in Health Care Marketing, Hospital and Diagnostics

 ADMINISTRATIVE OFFICER

Qualification : Post Graduate / Graduate with 10 - 15 years of experience in Office Management / Administration functions. Ex - servicemen with elevant experience may also apply

Pleasse send your resume at : recruitment@vaidyaratnam.com