പ്രമുഖ കൊറിയർ ഡീലർ ആയ ഹോംലി കൊറിയേഴ്‌സിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, April 16, 2022

പ്രമുഖ കൊറിയർ ഡീലർ ആയ ഹോംലി കൊറിയേഴ്‌സിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ജോലി നേടാം

പ്രമുഖ കൊറിയർ ഡീലർ ആയ ഹോംലി കൊറിയേഴ്‌സിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യം ഉള്ള ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കി അപേക്ഷിക്കുക

🔹ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്,  

🔹ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ്

എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് 

താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി നിങ്ങളുടെ പേര്, ജില്ല, നമ്പർ, റെസ്യും,ഉൾപ്പടെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.
https://bit.ly/3M6PsdV