റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ 7 ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മുതൽ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, April 15, 2022

റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ 7 ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മുതൽ അവസരം

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും മറ്റ് പ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങളുടെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ (RKI) പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് (PMU) വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

IT ഓഫീസർ
ഒഴിവ്: 1
സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം യോഗ്യത: M Tech/ ME/ B Tech/ BE/ MCA/ M Sc (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്)
പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ് ശമ്പളം: 32,560 രൂപ

ക്ലർക്ക്
ഒഴിവ്: 2
സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം,കോട്ടയം യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 21,175 രൂപ

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 2
സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ യോഗ്യത:
1. പത്താം ക്ലാസ്
2. ഹയർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് (KGTE) കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്

3. ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് (KGTE)/ തത്തുല്യം
പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ് ശമ്പളം: 21,175 രൂപ

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
ഒഴിവ്: 2
സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം
യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ് പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,390 രൂപ

How to Apply
Step 1: Interested candidates may apply Online through CMD Kerala website.

Step 2: Enter Basic Details & Upload Photo, Signature, Birth Certificate, Caste Certificate(OBC/SC/ST) etc.

Step 3: Enter Education Details/Work Experience

Step 4: Once you fill the application, you can SAVE or PREVIEW the application.

Step 5: After you SAVE, you can submit the application by clicking “SUBMIT”. and download the filled-in application form for future references

Last Date for submitting online application: 27/04/2022

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 27ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

അപേക്ഷാ ലിങ്ക്👇🏻

അപേക്ഷാ ലിങ്ക്👇🏻
https://recruitopen.com/cmd/rki3.html