കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ 22/05/2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, May 22, 2024

കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ 22/05/2024

കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ 22/05/2024


കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രൈവറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോലി നേടാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉടനെ തന്നെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ജോബ് പോസ്റ്റുകളും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ജോലി നേടുക.

🛑
വർക്ക് ഫ്രം ജോലി ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം.
++++++++++
നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്