പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | private jobs kerala - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, November 22, 2023

പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | private jobs kerala

വിവിധ ജില്ലകളിലേ ജോലി പ്രൈവറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ.


കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിളെയും ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു, ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാവുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ

🔹നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്
🔹ഇൻഫോപാർക്ക്‌
🔹സ്വിസ്സ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ജോലികൾ
🔹ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി 
🔹CFCICI Ltd ജോലികൾ
🔹V-star
🔹Data Entry operator
🔹ജിയോയിൽ ജോലി


ജോലി ഒഴിവുകൾ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ്‌ ആയി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.ഓരോന്നും പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.


HTIC GLOBAL, Infopark Kochi Hiring Python and Odoo Freshers

Python Developer - Trainee
Experience Required : 0-1yr Years
Salary - Upto 15k PM

Odoo Developer - Trainee
Experience Required : 0-1 Years
Salary- Upto 15k PM

Kindly share Resumes to anandraj@hticglobal.com
2.

📓 Compnay: CFCICI Ltd
www.cfcici.co.in

Position: HR Executive
Job location: Kakkanad, Ernakulam - Kerala
Experience: 0 to 2 years 
Share profile to smithesh.ks@cfcici.co.in

Required Skills & Education;
Master of business administration in Human Resource Management (MBA-HR)
Must have done industry related training/apprenticeship in HR
Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel, Outlook).
Ability to maintain confidentiality and handle sensitive information.

Key Responsibilities:
1. Recruitment and Onboarding:
2. Employee Records and Documentation:
3. Employee Relations:
4. HR Administration/Operations:
5. Training and Development:
6. Payroll assisting
7. Exit and F&F assisting

Regards, Smithesh KS
Senior Manager HR
CFCICI Ltd
Off No: 9778600348 (Only whatsup-No more calls please)
📓


. A trading firm requires Accountant with minimum 5 years expeience, at Ernakulam. Salary upto Rs 30000 p.m. pl share cv at hr@primeideas.in


. Urgent requirement
Data Entry operator
Male
Qualification - Graduation
Age limit -32 years
Salary -15000 to 20000+ food and accomodation
location -Puzhathi, Pulloopi Kadav Kannur
Freshers/ experienced can apply
Contact 89210 22513

.
We Are Hiring!!!
Reliance AJIO B2B sales
Role: Territory Sales Executive
Exp: 1year
Location: Cochin, Trivandrum, Calicut
Kindly contact if interested
HR: Pradeep Moger
Contact no: 7019277481 / 8260500698 
Email id: pradeep.moger@ril.com