റെയിൽവേയിൽ ആയിരത്തിലേറെ ഒഴിവുകൾ -EASTERN RAILWAY RECRUITMENT 2022 - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, April 8, 2022

റെയിൽവേയിൽ ആയിരത്തിലേറെ ഒഴിവുകൾ -EASTERN RAILWAY RECRUITMENT 2022


Application must be submitted online and no other mode of submission of application would be entertained. The online link will be live on the official website RRC ER from 11.04.2022 onwards and would remain upto 10.05.2022. The candidates should click on the live link and fill up their application forms as per instruction of their notification.

Vacancies

# HOWRAH DIVISION
Total number of vacancies - 267

1) Fitter
2) Welder
3) Mech(MV)
4)Mech(Dsl.)
5) Machinist
6) Carpenter
7)Painter
8)Lineman(General)
9)Wireman
10) Ref. AC Mech
11) Electrician
12)Mechanic Machine Tool

2) LILUAH WORKSHOP
Number of Vacancies - 249

1) Fitter
2) Mechinist
3) Turner 
4) Welder
5) Painter (General)
6) Electrician
7)Wireman
8) Refrigeration & Air-conditioning 

3) SEALDAH DECISION
Number of vacancies - 117

4) KANCHRAPARA WORKSHOP
Number of vacancies - 76

5) MALDA DIVISION
Number of vacancies - 57

6) ASANSOL DIVISION 
Number of vacancies - 167

7) JAMALPUR WORKSHOP
Number of vacancies - 268