ഡൽഹി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (ഡിഡിഎ) ഓഫീസിൽ ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 13, 2022

ഡൽഹി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (ഡിഡിഎ) ഓഫീസിൽ ഒഴിവുകൾ


ഡൽഹി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (ഡിഡിഎ) ഓഫീസിൽ വിന്യാസത്തിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 1. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
 ഒഴിവുകൾ :200
 യോഗ്യത
 ▪️ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.

 2. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
 ഒഴിവുകൾ : 178
 യോഗ്യത
▪️ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 12th / ബിരുദം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ BECIL വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 ഘട്ടം 1: പരസ്യ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 ഘട്ടം 2: അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക

 ഘട്ടം 3: വിദ്യാഭ്യാസ വിശദാംശങ്ങൾ/ജോലി പരിചയം നൽകുക

ഘട്ടം 3: വിദ്യാഭ്യാസ വിശദാംശങ്ങൾ/ജോലി പരിചയം നൽകുക

 ഘട്ടം 4: സ്കാൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ പത്താം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

 ഘട്ടം 5: ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുക

ഘട്ടം 6: പേയ്‌മെന്റ് ഓൺലൈൻ മോഡ് (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, UPI മുതലായവ വഴി)

ഘട്ടം 7: അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ അവസാന പേജിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 25/04/2021

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക
 .ഇവിടെ👇🏻

https://www.becil.com/