അൻസർ ഗ്രൂപ്പ്‌ ഖത്തറിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 13, 2022

അൻസർ ഗ്രൂപ്പ്‌ ഖത്തറിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

🔺 Company Name- Ansar Group Qatar
🔺 Job Location- Qatar
🔺Gender- Male/Female
🔺 Interview Date- Eligible candidates Informed
 🔺Salary- Discuss during an interview
🔺 Benefits- As per UAE labour law
🔺 Updated on- 9th April 2022
 🔺Nationality- Selective (Update)
 🔺Education- Check Apply Link
 🔺Experience- Any
🔺 Interview- soon

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ

The journey began in 1980 with the launch of a single store for retail business called the New World Company. A few years later, in 1987, the Ansar Group was officially formed with the establishment of an enticing new shopping hub known as the New World Centre.

Available Vacancies in Ansar Group Qatar
Dear job seekers, You can available vacancies below in this paragraph, just check it, if there are any vacancies matched to your profile, if your answer is yes, you can check the eligibility criteria and go-ahead to apply, and also you can contact recruiting team to know your resume status, and you will get a reply only if you are shortlisted by the Human Resources department, and wish you to have bright future from this job.

ജോലി ഒഴിവുകൾ താഴെ.

🔹Floor Manager
🔹FishMonger
🔹Logistics Assistant
🔹Medical Centre Manager
🔹ERP Specilaist
🔹Fashion Designer
🔹Web Designer/ Web Developer
🔹Butcher
🔹Purchase Manager/ Purchase Assistant
🔹Arabic Chef
🔹Graphic Designer in Charge
🔹Accommodation Incharge/Supervisor
🔹Assistant Security Manager

ഈ കമ്പനിയുടെ എച്ച്ആർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് നിങ്ങളുടെ സിവി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ടീം അത് സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും. മാരിയറ്റ് കൊച്ചി ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്, നൽകിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അപേക്ഷിക്കാം

https://www.ansar-group.com/index.php?tag=careers