മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ വിവിധ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്‌ ജോലി അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, May 8, 2024

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ വിവിധ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്‌ ജോലി അവസരം

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ വിവിധ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്‌ ജോലി അവസരം


മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ വിവിധ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്‌ ജോലി അവസരം

അൽ-മുക്താദിർ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് പുതുതായി തുറക്കുന്ന ഷോറൂമുകൾക്കായി മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ വിവിധ യോഗ്യതയുള്ള യുവാക്കളെ ഉയർന്ന സാലറി യോടു കൂടി വിപരീത ജില്ലകളിലായി നിയമിക്കുന്നു.വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷ നൽകുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ
▪️കല്ലമ്പലം
▪️പാലക്കാട്
▪️മലപ്പുറം
▪️കാസർഗോഡ്
▪️പത്തനംതിട്ട

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ

▪️മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എംബിഎ മാർക്കറ്റിംഗ് / ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് (മുഴുവൻ സമയം) 3 വർഷത്തെ പരിചയം, (സ്വീകാര്യം: ഏതെങ്കിലും വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള എംബിഎ.)

▪️മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംബിഎ മാർക്കറ്റിംഗ് / ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് (മുഴുവൻ സമയം) 0-3 വർഷത്തെ പരിചയം (സ്വീകാര്യം: ഏതെങ്കിലും വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള എംബിഎ.)

▪️സെയിൽസ് മാനേജർ ബിരുദധാരി (മുഴുവൻ സമയവും) | 3 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്/ എച്ച്എസ്എസ് | 0-3 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ CA/ Mcom | 3-5 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️അക്കൗണ്ടൻ്റ് എംകോം/ ബികോം | 1-3 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️ബില്ലിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ബികോം 0-2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം

▪️പർച്ചേസ് മാനേജർ എംബിഎ പ്രൊക്യുർമെൻ്റ് | 3 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഐടി സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻ്റ് | 2-3 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️എച്ച്ആർ മാനേജർ/എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എംബിഎ-എച്ച്ആർ | 1-3 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബിരുദം/ എച്ച്എസ്എസ് 0-2 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️ഹൗസ്കീപ്പിംഗ് HSS/ SSLC | 0-1 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് എച്ച്എസ്എസ്/ എസ്എസ്എൽസി (48 വയസ്സിൽ താഴെ) | 0-2 വർഷത്തെ പരിചയം

▪️ഡ്രൈവർ എച്ച്എസ്എസ്/എസ്എസ്എൽസി മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം

നിങ്ങളുടെ CV അയയ്‌ക്കുക: careers@almuqtadir.group
careers.aggm@almuqtadir.group