സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി നേടാം - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, April 26, 2024

സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി നേടാം

മലങ്കര ക്രെഡിറ്റിങ് സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി നേടാം

മലങ്കര ക്രെഡിറ്റിങ് സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി നേടാം

Malankara Credit Society invites applications for Multiple Job Vacancies in Thiruvalla, Kottayam. Available job vacancies are listed below. Interested Candidates should email biodata to generalmanager@mmsccs.com


Job Positions:

Senior Officers – Property/Personal Loan: Experience in sales of Property/Personal loan required.

Relationship Officers – Group Loan: Experience in Group loan/MFI as RO or Collection officer required.

Customer Relations Executives
Posting will at Thiruvalla, Kottayam
Experience: Freshers can also apply

How to Apply: Send your resume to generalmanager@mmsccs.com
Please Mention the Designation you are applying in the Subject