ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യതോട് കൂടി പട്ടം റോയൽ ഹോട്ടലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവിലേക്കു അവസരങ്ങൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, April 15, 2024

ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യതോട് കൂടി പട്ടം റോയൽ ഹോട്ടലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവിലേക്കു അവസരങ്ങൾ

ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യതോട് കൂടി പട്ടം റോയൽ ഹോട്ടലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവിലേക്കു അവസരങ്ങൾ

ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യതോട് കൂടി പട്ടം റോയൽ ഹോട്ടലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവിലേക്കു അവസരങ്ങൾ

ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യതോട് കൂടി പട്ടം റോയൽ ഹോട്ടലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവിലേക്കു അവസരങ്ങൾ, പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.
Leading four star hotel hiring experienced candidates for the following vacancies. 

ജോലി ഒഴിവുകൾ

🔸Front office Manager Or Asst Manager (M/F)
🔸Executive Chef or Sou's Chef(M)
🔸Food and Beverage Manager or Asst Manager (M)
🔸Sales executive 
🔸Front office Assistant (M/F)
🔸F&B Stewards (M/F)
🔸COMMI'S
🔸CDP
🔸Housekeeping Staff (M/F)
🔸Maintenance Trainee (Freshers )
🔸Accounts Trainee (Freshers)

എങ്ങനെ ജോലി നേടാം?

Interested candidates, please send your resume  to hr.prhsuits@gmail.com
Or Call +91 9605564888, +91 9633954888