സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ജോലി- ഫ്രഷേഴ്‌സിന് ജോലി അവസരം- Indusind Bank Ltd Hiring Freshers 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, February 23, 2024

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ജോലി- ഫ്രഷേഴ്‌സിന് ജോലി അവസരം- Indusind Bank Ltd Hiring Freshers 2024

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ജോലി- ഫ്രഷേഴ്‌സിന് ജോലി അവസരം- Indusind Bank Ltd Hiring Freshers 2024

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ജോലി- ഫ്രഷേഴ്‌സിന് ജോലി അവസരം- Indusind Bank Ltd Hiring Freshers 2024

കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്ത ബാങ്ക് ആയ Indusind Bank ലേക്ക് കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി വന്നിട്ടുള്ള ബിസിനസ്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർഥികളെ ജോലിക്കായ്  ആവശ്യമുണ്ട്.യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു മാറി നിൽക്കേണ്ട ഈ ജോലി നേടാനായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കു ഈ അവസരം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക,ജോലി നേടുക.

Nb: എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ബാങ്ക് ജോലി നേടാനുള്ള അവസരമാണ്, പാഴാക്കരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.

Indusind Bank Ltd Hiring Freshers |

ജോലി - ബിസിനസ്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് /മാനേജർ (BDE/BDM)

ജോലി നേടാവുന്ന ജില്ലകൾ

🔹തിരുവനന്തപുരം
🔹കൊല്ലം
🔹പത്തനംതിട്ട
🔹കോട്ടയം
🔹എറണാകുളം
🔹തൃശൂർ
🔹കോഴിക്കോട്
🔹മലപ്പുറം
🔹പാലക്കാട്‌
🔹കാസർഗോഡ്

കൂടാതെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട്

Indusind Bank എന്താണ് ജോലി?

1. Generate new business to the bank by doing fresh Acquisition of CASA.
2. Manage and sell Savings Accounts by conducting marketing activities.
3. Extending professional customer service to achieve a high level of customer satisfaction and retention

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ.

- Graduation is must ( നിർബന്ധം )
- Freshers only
- Salary + 15 k+ incentive

ശമ്പളം : CTC – 2 Lakh + Attractive Incentives

Email :  Irin.david@indusind.com
Phone : 8921557446

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

ബിസിനസ്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് /മാനേജർ (BDE/BDMmust