ഇമെയിൽ വഴി ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ വിവിധ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം, lulu jobs 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, January 27, 2024

ഇമെയിൽ വഴി ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ വിവിധ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം, lulu jobs 2024

Lulu Group hiring suitable candidate for Upcoming Calicut / Kottayam Project

Lulu Group hiring suitable candidate for Upcoming Calicut / Kottayam Project

ലുലു ഗ്രുപ്പിന്റെ കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് പുതിയ പ്രോജക്ടിലേക്കു നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്,താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക.

Lulu Group International, the leading international retail organisation with almost 65,000 global work force and having offices across 25 countries is hiring following professional

ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി വിവരങ്ങൾ

മാർക്കറ്റിംങ് മാനേജർ (Job Code CKMM1)

യോഗ്യത: 5+ years of experience in Retail Marketing. Handled ATL Activities, Marketing Events, Vendor Management, Marketing Campaigns, Promotions, Advertisements.
Capable of designing and implementing Marketing Strategies.
Implementing promotional events and activities.
Graduation and above (MBA preferred)

മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (Job Code CKMM2)

യോഗ്യത: 1+ years of experience in Marketing.

Capable of executing and implementing Marketing Strategies.
Implementing promotional events and activities.
Graduation and above (MBA preferred)

ഫ്ലോർ മാനേജർ (Job Code CKMM3)

യോഗ്യത: 4-8 years of experience in Retail/Hotel Industry.
Graduation and above (MBA preferred)

HR മാനേജർ (Job Code CKHR1)

യോഗ്യത: 7+ years of experience in HR operations. (Preferably from Retail Industry)
Handled 500 and above employees.
Experience in conducting mass recruitment.
Graduation and above (MBA preferred)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് /സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് HR (Job Code CKHR2)

യോഗ്യത:1+ years of experience in HR operations.
Preferably experience in Retail Industry.
Experience in handling end to end HR activities.
Qualification required MBA

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ Training/L&D (Job Code CKLD1)

യോഗ്യത: 3+ years of experience in Learning & Development.
Preferably experience in Retail Industry.
Graduation and above (MBA preferred)

How to Apply

Apply with the latest CV, mentioning the job title in the mail subject line.
Email to careers@luluindia.com
Please note that, LULU does not conduct any job Mela or charge any fee towards candidates Candidates are advised to contact only LULU for Employment related queries