ഇസാഫിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.ESAF JOB VACANCIES 2023 - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, December 4, 2023

ഇസാഫിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.ESAF JOB VACANCIES 2023

കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ഇസാഫിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.ESAF JOBS 2023


ESAF CO-OPERATIVE JOBS 2023

കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ഇസാഫിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാൻ അവസരം.രണ്ടു ജില്ലകളിൽ ആയി നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ വഴി ഫ്രാഷേഴ്സിനും ജോലി അവസരം.
താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ കൊടുത്ത ജോലി ഒഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക, ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.


WALK-IN INTERVIEW @PAYYANNUR

കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (CSE)
Qualification: 12th/above
Age Limit :20-35 Years-
Experience: Fresher

SO (സെയിൽസ് ഓഫീസർ )
Qualification: Any Graduate
Age Limit:20-30 Years
Experience: Fresher
Note: Male/Female- Both Can Apply

Nb: കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെ നിന്നുള്ളവർക്കും അവസരം 

ഇന്റർവ്യൂനു ആവശ്യമായ രേഖകൾ 

🔹All Education Certificates
🔹Updated CV
🔹Recent Passport size Photo ID
🔹Aadhar Card
🔹Pan Card
🔹Two wheller License
🔹Last 3 Month Salary slip/
🔹Relieving Letter for experience    
      candidates

TIME: 10:00AM \ DATE: 05-12-2023

LOCTION:
ESAF SMALL FINANCE BANK, LTD. K V G COMPLEX, NEW BUS STAND ROAD, PAYYANUR, KANNUR
നമ്പർ : 87146 21799, 87146 21798

ഇസാഫിൽ ജോലി കോഴിക്കോട് 
WALK-IN INTERVIEW @KOZHIKODE


ജോലി : SOCIAL INITIATIVE EXECUTIVE

🔹 BSW With Two years of experience /
      MSW
🔹Age-20 to 30

🔹Two wheeler & license is mandatory
     Both male & female can attend

🔹 Experience in microfinance sector is
      an added advantage

ആവശ്യമായ രേഖകൾ 

🔹BSW With Two years of experience /
      MSW
🔹Driving License
🔹Aadhar Card
🔹Pan Card
🔹One passport Size photo
🔹Experience certificate/3 month salary 
     slip

Venue
ESAF SMALL FINANCE BANK LTD, 6/140 A, GRAND ARCADE, NEAR CHRISTIAN COLLEGE, KANNUR ROAD, NADAKKAVU, KOZHIKODE - 673011

Contact No
85906 29986,9072600507
Posting anywhere in kozhikode


NB: GBS/ESAF Co operative does not ask for any consideration in the form of money/gifts from potential recruits/candidates. The Candidates should be conscious about unscrupulous elements promising job/interview opportunities, against money/gift, through correspondence/in person, GBS is an equal opportunity employer and selection will be purely based on ments of the candidate and fitment to the job needs.