കെ-റെയിലിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ| വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം. - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, December 11, 2023

കെ-റെയിലിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ| വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

കെ-റെയിലിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ| 
വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം.


കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെ-റെയിൽ), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. കെ-റെയിലിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നാ യുവതി യുവാകൾക്ക് ഇതാണ് സുവർണ്ണാവസരം, ജോലി ഒഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക. ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ 


🛑ഡിസൈൻ ഡയറക്‌ടർ കം പ്രോജക്ട് ആർക്കിടെക്
യോഗ്യത: ആർക്കിടെക്‌ചറിൽ ബിരുദം

അഭികാമ്യം: ആർക്കിടെക്ചറിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പരിചയം: 15 വർഷം

🛑ലീഡ് ഡീറ്റേയ്ൽഡ് ഡിസൈനൻ (സ്ട്രക്ചറൽ)

യോഗ്യത: സ്ട്രക്‌ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ME/ MTech
പരിചയം: 15 വർഷം

🛑കീ പേഴ്സണൽ (സ്ട്രക്‌ചറൽ ഡിസൈൻ)

യോഗ്യത: സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം അഭികാമ്യം: ME/ MTech സ്ട്രക്‌ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
പരിചയം: 5 വർഷം

🛑കീ പേഴ്സണൽ (ആർക്കിടെക്ചറർ)
യോഗ്യത: ആർക്കിടെക്‌ചറിൽ ബിരുദം
അഭികാമ്യം: ആർക്കിടെക്‌ചറിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പരിചയം: 5 വർഷം

🛑BIM എഞ്ചിനീയർ / മാനേജർ
യോഗ്യത: ആർക്കിടെക്‌ചർ/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ
പരിചയം: 8 വർഷം
പ്രായപരിധി: 65 വയസ്സ്
ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ഡിസംബർ 16.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനും ചുവടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ നോക്കുക