എയർ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം | Air india jon vacancy in kerala - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, December 5, 2023

എയർ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം | Air india jon vacancy in kerala

എയർ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം | Air india jon vacancy in kerala


കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി വന്നിട്ടുള്ള വിവിധ എയർപോർട്ടുകളിൽ ജോലി അവസരം. AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടുകളിലെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് /ജൂനിയർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു, സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും

ജോലി ഒഴിവുകൾ 

കൊച്ചിയിൽ : 47ഒഴിവുകൾ 
കോഴിക്കോട്: 31ഒഴിവുകൾ 
കണ്ണൂർ: 50 ഒഴിവുകൾ 

AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വേണ്ട യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ

യോഗ്യത: ബിരുദം
മുൻഗണന: എയർലൈൻ/ജിഎച്ച്എ/കാർഗോ/ എയർലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് എക്സ‌്‌പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈൻ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്‌സ് (ഡിപ്ലോമ ഇൻ IATA-UFTAA M IATA-FIATA I IATA-DGR അല്ലെങ്കിൽ IATA കാർഗോ).കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി പരിജ്ഞാനം ( സംസാരിക്കുന്നതിലും എഴുതുന്നതിലും)
ശമ്പളം: 23,640 രൂപ.

AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ജൂനിയർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വേണ്ട യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

മുൻഗണന: എയർലൈൻ/ജിഎച്ച്എ/കാർഗോ/ എയർലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് എക്സ്‌പീരിയൻസ്അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈൻ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്‌സ് (ഡിപ്ലോമ ഇൻ IATA-UFTAA,IATA-FIATA IATA-DGR അല്ലെങ്കിൽ IATA കാർഗോ)

കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി പരിജ്ഞാനം ( സംസാരിക്കുന്നതിലും എഴുതുന്നതിലും)
ശമ്പളം: 20,130 രൂപ.
പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്

(SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ്
SC/ ST/ ESM: മറ്റുള്ളവർ: 500 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി
കൊച്ചി: ഡിസംബർ 18
കോഴിക്കോട്: ഡിസംബർ 20

കണ്ണൂർ: ഡിസംബർ 22
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.