14 ജില്ലകളിൽ ജോലി ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കേരള |Janamaitheri Agriculture Co-Operative Society 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, December 23, 2023

14 ജില്ലകളിൽ ജോലി ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കേരള |Janamaitheri Agriculture Co-Operative Society 2024

Janamaitheri Agriculture Co-Operative Society 2024

14 ജില്ലകളിൽ ജോലി ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കേരള |Janamaitheri Agriculture Co-Operative Society 2024

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത മുതൽ 18 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജില്ലകളിലായി തന്നെ ജോലി നേടാവുന്ന നിരവധി ജോലി അവസരങൾ, ക്രേന്ദ സഹകരണ മന്ത്രാലയം ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന  കേരളത്തിലെ 133 ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും  വിവിധ തസ്തിയുള്ള നിയമങ്ങളിലേക്കുമായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു 8 കാറ്റഗറികളിലായി നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉടനെ അപേക്ഷിക്കുക അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 25

സ്ത്രീകൾകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ക്രേന്ദ സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംവരണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും നിയമനം. പരീക്ഷാ ഫീസുകൾ ഇല്ല

റീജണൽ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ -14

മാസ്റ്റർ ബിരുദം യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം വേണം 
പ്രായം: 25 - 50 വയസ്സ്

മാനേജർ  ഒഴിവ് -113

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ് 

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ -113

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ്

അക്കൗണ്ടന്റ് - 113

യോഗ്യത: M Com/  B Com/കമ്പ്യൂട്ടർ അറിവ് 
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ്

കാഷ്യർ - 113

യോഗ്യത: +2/ തത്തുല്യം, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അറിവ് വേണം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
പ്രായം: 20 - 45 വയസ്സ്

ക്ലർക്ക് -  350

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു / തത്തുല്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനംനിർബന്ധം ,അടിസ്ഥാന  അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ -14

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ-14

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

ജനസേവകൻ/ജനസേവിക

ഓരോ വാർഡിലുള്ള 250 വീടുകൾക്കും ഒരു ജനസേവകൻ/ജനസേവക.
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
പ്രായം: 18 - 50 വയസ്സ്


ഈമെയിൽ / തപാൽ \കൊറിയർ ഇവയിലൂടെ ജോലിക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. ഡിസംബർ 25നാണ്  അവസാന തിയതി 
വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ