ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ 133 ബ്രാഞ്ചിലേക്കും നിയമനം നടത്തുന്നു.JANMAITHRI AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY JOB RECRUITMENT 2023-224 - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, December 20, 2023

ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ 133 ബ്രാഞ്ചിലേക്കും നിയമനം നടത്തുന്നു.JANMAITHRI AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY JOB RECRUITMENT 2023-224

JANMAITHRI AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY JOB RECRUITMENT 2023-224


ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ 133 ബ്രാഞ്ചിലേക്കും നിയമനം നടത്തുന്നു.JANMAITHRI AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY JOB RECRUITMENT 2023-224

ക്രേന്ദ സഹകരണ മന്ത്രാലയം 
ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന  കേരളത്തിലെ 133 ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും  വിവിധ തസ്തിയുള്ള നിയമങ്ങളിലേക്കുമായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു 8 കാറ്റഗറികളിലായി നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉടനെ അപേക്ഷിക്കുക അവസാന തീയതി ഡിസംബർ, 25


സ്ത്രീകൾകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.ക്രേന്ദ സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംവരണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും നിയമനം. പരീക്ഷാ ഫീസുകൾ ഇല്ല


ജോലി,ഒഴിവുകൾ,യോഗ്യത,പ്രായം മറ്റു വിവരങ്ങളും ചുവടെ

 🔹റീജണൽ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ -14

യോഗ്യത:മാസ്റ്റർബിരുദം,കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം,അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 50 വയസ്സ്

🔹മാനേജർ  ഒഴിവ് - 113

യോഗ്യത:ബിരുദം,കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം,അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ് 

🔹അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ - 113

യോഗ്യത:ബിരുദം,കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം,അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ്

🔹അക്കൗണ്ടന്റ് - 113

യോഗ്യത:BCom/MCom (കോർപ്പറേഷൻ),കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ്


🔹കാഷ്യർ -  113

യോഗ്യത:+2/തത്തുല്യം,കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അറിവ്വേണം, 
അടിസ്ഥാനഅക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
പ്രായം: 20 - 45 വയസ്സ്

🔹ക്ലർക്ക് -  350

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു / തത്തുല്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനംനിർബന്ധം,അടിസ്ഥാന  അക്കൗണ്ടിംഗ്പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

🔹ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ - 14

യോഗ്യത:ബിരുദം,കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം,അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ 14

യോഗ്യത:ബിരുദം,കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം,അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

ജനസേവകൻ/ജനസേവിക

ഓരോ വാർഡിലുള്ള 250 വീടുകൾക്കും ഒരു ജനസേവകൻ/ജനസേവക.
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
പ്രായം: 18 - 50 വയസ്സ്


ഇമെയിൽ/ തപാൽ/ കൊറിയർ വഴിയോ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ഡിസംബർ 25 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക