സപ്ലൈകോ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു, SUPPLYCO Recruitment 2023 - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, November 29, 2023

സപ്ലൈകോ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു, SUPPLYCO Recruitment 2023

സപ്ലൈകോ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു, SUPPLYCO Recruitment 2023.


സപ്ലൈകോ (SUPPLYCO Recruitment) (കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്- Kerala Civil Supplies Corporation Limited) വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക. ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക.


ERP കൺസൾട്ടന്റ്
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത : B Tech (IT/ CS), MBA
പരിചയം: 7 വർഷം
ശമ്പളം: 50,000 രൂപ

സീനിയർ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ( MBA മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന)
പരിചയം: 20 വർഷം
ശമ്പളം: 90,000 രൂപ

സീനിയർ ടീ കൺസൾട്ടന്റ്
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: ബിരുദം
പരിചയം: 25 വർഷം
ശമ്പളം: 1,00,000 രൂപ


ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന
തിയതി: 2023 ഡിസംബർ: 5
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക. വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് -