കെ ഫോണിൽ ജോലി നേടാം PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അപേക്ഷിക്കാം - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, November 11, 2023

കെ ഫോണിൽ ജോലി നേടാം PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അപേക്ഷിക്കാം

PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ K ഫോണിൽ ജോലി നേടാം.


KFON Ltd  ഇപ്പോൾ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, NOC എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ, & നെറ്റ്‌വർക്ക് എക്‌സ്‌പെർട്ട് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ശമ്പളം വിവരങ്ങൾ 

🔺ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ  രൂപ. 1,08,764.00/-
🔺NOC എക്സിക്യൂട്ടീവ് രൂപ. 45,000/-
🔺ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ 45,000/-
🔺ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ 45,000/-
🔺നെറ്റ്‌വർക്ക് വിദഗ്ധൻ . 75,000/

പ്രായപരിധി വിവരങ്ങൾ 

🔺ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ പരമാവധി 45 വയസ്.
🔺NOC എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരമാവധി 40 വയസ്.
🔺ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പരമാവധി 40 വയസ്.
🔺ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ പരമാവധി 40 വയസ്.
🔺നെറ്റ്‌വർക്ക് വിദഗ്ധൻ പരമാവധി 40 വയസ്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ 

✅ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

🔺 അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ.
 അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് M.com/MBA (ഫിനാൻസ്).
അല്ലെങ്കിൽ
🔺 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗിന്റെ (CAIIB) സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ്
പരിചയം:
🔺സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 8 വർഷത്തെ പരിചയം
. CAIIB-യുടെ കാര്യത്തിൽ,
ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ തലത്തിലും അതിനു മുകളിലുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.

✅NOC എക്സിക്യൂട്ടീവ്

യോഗ്യത:
🔺 എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം.
പരിചയം:
🔺 ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം. ഇലക്ട്രിക്കൽ/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ പരിചയ അഭികാമ്യം.

✅ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ

യോഗ്യത:
🔺എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം.
പരിചയം:
🔺ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം. ഇലക്ട്രിക്കൽ/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ പരിചയ അഭികാമ്യം.

✅ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ

യോഗ്യത:
🔺എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം.
പരിചയം:
🔺ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം. ഇലക്ട്രിക്കൽ/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ പരിചയം അഭികാമ്യം.

✅നെറ്റ്‌വർക്ക് വിദഗ്ധൻ

യോഗ്യത:
🔺എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദവും CCNP/JNCP പരിചയവും:
🔺ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോൺഫിഗറേഷനിലും മെയിന്റനൻസിലും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2023 നവംബർ 21 വരെ.