വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, November 28, 2023

വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ ജോലി നേടാം.പ്രധിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്, ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


🔰വിഭാഗം – I ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ ഒഴിവ്.:

1. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 50
2. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 10
3.കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 19
4. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 15
5.ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 10

🔰കാറ്റഗറി II ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസ്.

1. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 50
2. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 30
3.കംപ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 07
4. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 05
5.ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18

🔰സി. വിഭാഗം - III നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ:- (കല / സയൻസ് / കൊമേഴ്സ്)
1. BA – Tam / English / History / Economics B.Sc. – കണക്ക് / ഫിസി / കെം / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി.കോം. – എല്ലാം / BBA / BCA 100

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

🔰വിഭാഗം – I ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ:-

പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിലോ ടെക്നോളജിയിലോ (മുഴുവൻ സമയവും) ബിരുദം.

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളുടെ ബിരുദ പരീക്ഷ

🔰വിഭാഗം – II ടെക്‌നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസുകൾ:-

ഒരു സംസ്ഥാന കൗൺസിലോ ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനോ നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിലോ ടെക്‌നോളജിയിലോ (മുഴുവൻ സമയവും) ഡിപ്ലോമ,

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഡിപ്ലോമ.

🔰വിഭാഗം - III നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ:- (കല / സയൻസ് / കൊമേഴ്സ്) -
• ബി.എ/ ബി.എസ്‌സി., / ബി.കോം/ ബി.ബി.എ/ ബി.സി.എ മുതലായ ആർട്സ്/ സയൻസ്/ കൊമേഴ്‌സ്/ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം, (റെഗുലർ - ഫുൾ ടൈം) ഒരു സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ അനുവദിച്ചു. – യുജിസി അംഗീകരിച്ചത്.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ http://boat-srp.com/ സന്ദർശിക്കുക.
ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക. സൈൻ അപ് ചെയ്യുക

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ - CLICK HERE

അപേക്ഷ ലിങ്ക് - CLICK HERE