ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, May 10, 2022

ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം


DIRECT COMPANY VISA FREE RECRUITMENT/ JOBS AT LuLu ABROAD

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 

Accountant/Audit Asst
 M.Com Minimum 3 Years Experience
(Age Limit up to 28)

Salesman/Cashiers
Educational Qualification: Minimum +2
(Age Limit 18-27)

Cook
(Tandoor/South Indian/Arabic/ North Indian

Snacks Maker (Nadan Palaharangal) Shawarma Maker/Pizza Maker/Chaat Maker/Namkeen Maker
Minimum 5 Years Experience (Age Limit 20-35) Baker/Confectioner

Cake Maker/Sweet Maker/Cookies Maker
Minimum 3 Years Experience
(Age Limit 20-35))

Sandwich & Salad Maker
Minimum 3 Years Experience (Age Limit 20-35)

Butcher & Fishmonger/Fish Cleaner
Butcher, Fish Cutting (Cutting & Cleaning)
Minimum 3 Years Experience (Age Limit 20-35)

Tailor
Minimum 5 Years Experience (Age Limit 20-35)

Security (preference for Ex-Military)
(Below 45 age)

Artist
Minimum 5 Years Experience (Age Limit 20-35)

Maintenance
Tiles Worker/Mason/Carpenter/Painter Minimum 5 Years Experience
(Age Limit 20-35)

Driver
GCC Licence Holder (Heavy /LMV)
Minimum 5 Years Experience (Age Limit 20-35)

INTERVIEW DEATAILS 
Candidates must bring a colour passport copy and biodata.
MALE CANDIDATES ONLY

WALK-IN INTERVIEW- 2022 May-14, Saturday
Reporting Time – 9:00 AM to 12 Noon
Venue: Emmay Projects Premises
(old cotton mill) Nattika, Thrissur