പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ അക്ഷര എന്റെർപ്രൈസ്സസിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, April 30, 2022

പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ അക്ഷര എന്റെർപ്രൈസ്സസിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ


പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ അക്ഷര എന്റെർപ്രൈസ്സസിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ,ഒഴിവുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു,ഓരോ ഒഴിവും വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം കൊടുത്ത നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക 

WE ARE HIRING

1. ഏരിയ മാനേജർ 

2. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

3. സെയിൽസ് മാൻ /ഗേൾ 

4. അക്കൗണ്ടന്റ്

5. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 

(prefer to experienced in photoshop)

6. ഡ്രൈവർ 

7. ഡെലിവറി ബോയ്

AKSHARA ENTERPRISES KOTTAYAM

Contact No. 9995310777

7356705283

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

Company Name: KFC
Location: Changanacherry
Designation: Team Member (Male/Female)
Qualification: Min SSLC
Age: Below 28
Salary: 11K+PF& ESI+Accomodation

Interested candidates mail your updated resume to ecktm2@gmail.com
Last date to apply: 30/04/2022