ഡ്രൈവർ, ഹെൽപ്പർ ഉൾപ്പെടെ, ഗ്രാഫിക് ഡിസയ്‌നർ, ടെലികാളർ തുടങ്ങി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, April 8, 2022

ഡ്രൈവർ, ഹെൽപ്പർ ഉൾപ്പെടെ, ഗ്രാഫിക് ഡിസയ്‌നർ, ടെലികാളർ തുടങ്ങി ഒഴിവുകൾ


ജോലി ഒഴിവ്‌ 
കളമശേരി ക്ലാസി ഫർണിച്ചറിന്റെ
ഷോറൂമിലേക് താഴെ പറയുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ.

🔸Delivery Helper
Salary -13,000 to 14,000
താമസം സൗജന്യം
9072120066 Whatsapp 

🔰ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് 
എറണാകുളത്തേക് ,LMV ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് 
DOSTH / ACE ഓടിച്ചു മുൻപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയാം 
അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും  
എറണാകുളം ഏലൂർ അടുത്തുള്ള കാന്റിഡേറ്റീസിന് മുൻഗണന 
സാലറി 16500 / - 
Whatsapp to 7902720002

🔰 Wanted graphic designer
Location triprayar
Contact ..9995305716

🔰 KUBABA
We are hiring Finance
Senior Accountant(7+ year Exp.)
Cashier(2+ year exp.)
 
Kitchen
Need Restaurant Kitchen and Purchase manager(5+ year experience)
Industry standard attractive salary for right candidates( + Food and Accommodation)
Location - District court road,Alappuzha
Interested candidates can Send updated CV and Portfolio to
hr.kubabafoodpark@gmail.com
9037353391(whatsapp)
For more information you can visit our website
www.kubaba.in

🔰 Graphic Designer
(Production Training available)
Qualification: +2 Above
Experience: Freshers
Age Limit: 18 -30
Salary: 12k to 25k
Location: Kochi, Trivandrum, Chennai and Bangalore
karthikacbtech@gmail.com

🔰 Osaka Group

We are hiring 

🔹 TELE CALLER

🔹 DIGITAL MARKETING

 🔹GRAPHIC DESIGNER
Looking for experienced candidates who can join immediately 
Send your resume to : adm@osakaair.com
Whats app : 9249549216