പാക്കിങ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം,|packing staff, store assistant job vacancies kerala - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, June 8, 2024

പാക്കിങ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം,|packing staff, store assistant job vacancies kerala

പാക്കിങ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം,|packing staff, store assistant job vacancies kerala 

പാക്കിങ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം,|packing staff, store assistant job vacancies kerala

പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌,സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്, താല്പര്യം ഉള്ളവർ,ചുവടെ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക നേരിട്ടുള്ള ജോലി അവസരം.പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം.

🔹പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌
🔹സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്

Looking for Female Staff
Salary - 10,000/-to 12,500/-
Working Time : 7:30Am - 6:30Pm

Compliments Available
Tea & Snack's at Evening Break.
Week off
Emergency Leave allotted 

Other Holidays

✨Attukal Pongala Day
✨Karkidaka Vaav Day
✨Thiruvonam Day
✨3rd Onam Day 
✨4rth Onam Day 
✨Ayudha Pooja Day
✨All Tuesday Day

Address : Janatha Mill. kattu road, പൂജപ്പുര.

Minimum Qualification : SSLC, Graduated 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലോ അല്ലെകിൽ ദിവസേന വീട്ടിൽ പോയി വരുന്ന രീതിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന  സ്റ്റാഫുകൾക്ക്‌  മാത്രം വിളികാം
For More Details Call us : 9446614339 | (whatsapp) 7907075131 | 0471-2353510 ( shop ).