മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ ജോലി ഒഴിവുകൾ |Muthoot Healthcare jobs - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, June 15, 2024

മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ ജോലി ഒഴിവുകൾ |Muthoot Healthcare jobs

മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ ജോലി ഒഴിവുകൾ |Muthoot Healthcare jobs


മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ ജോലി ഒഴിവുകൾ |Muthoot Healthcare jobs

മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു, ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

Muthoot Healthcare with 36+ years of legacy is a centre of excellence striving to provide the best healthcare facilities with advanced care and treatments

We are looking forward to add on young, skilled & enthusiatic doctors to our team Consultants with relevant Postgraduation and Fellowship qualification are required for


✓ Anaesthesiology

 ✓ Neurosurgery

✓ Paediatric Surgery

✓ Cardiothoracic Surgery

✓ Cardiology

 ✓ Plastic Surgery

✓ Critical Care

✓ Pulmonology

✓ Dermatology

✓ Radiology

✓ Diabetology

✓ Rheumatology

✓ Endocrinology

✓ Surgical Oncology

✓ ENT

✓ Urology

✓ Gastroenterology

✔ Microbiology / Pathology

✓ General Medicine

✓ Neonatology

✓ General Surgery

✓ Nephrology

✓ Maxillofacial Surgery

✓ Neurology


Interested candidates may forward their updated CV with TCMC registration certificate to

hrmanager@muthoothealthcare.com
recruit@muthoothealthcare.com

+91-7025716600, +91-9526728555
https://ift.tt/LFjoDZ0
Kozhencherry & Pathanamthitta