കല്യാണ്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സിൽ വിവിധ തരം ജോലി ഒഴിവുകൾ / Kalyan Jewellers Recruitment 2023 - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, June 28, 2024

കല്യാണ്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സിൽ വിവിധ തരം ജോലി ഒഴിവുകൾ / Kalyan Jewellers Recruitment 2023

കല്യാണ്‍ ജ്വല്ലറിയില്‍ വിവിധ തരം ജോലി ഒഴിവുകൾ

കല്യാണ്‍ ജ്വല്ലറിയില്‍ വിവിധ തരം ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് വിവിധ ഒഴിവിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുന്നു.പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.

▪️Job Location - കേരള 
▪️ജോബ് ടൈപ്പ് - പ്രൈവറ്റ് 
▪️യോഗ്യത -  SSLC/Plus Two/ Bachelor’s  Degree/Diploma
സാലറി റേഞ്ച് - Rs.19,900 – 81,100/-

Kalyan Jewellers Recruitment 2023: Vacancy Details.

▪️SALES EXECUTIVE TRAINEE 
Department : SalesCandidates must have smart personality, excellent communication skills with at least 2 year experience in Jewellery retailing. Minimum Qualification: +2.

▪️SALES EXECUTIVE (MALE) 
Department : SalesEnergetic and Enthusiastic candidates with good communication skills and attitude towards retail sales can apply. Minimum Qualification: +2. Age: below 28 years

▪️SUPERVISOR (MALE) 
Department : SalesIdeal candidates should have minimum 1 year experience in retail and should have held a similar position. . Minimum Qualification: +2. Age: Below 30 years.

▪️COMPUTER OPERATOR 
Department : SalesMinimum 1 year of experience in a similar position is a requisite. Should have excellent competence in computer skills. Minimum Qualification: +2. Age: Below 30 years.

▪️FLOOR HOSTESS (FEMALE) 
Department : SalesOnly Female candidates need to apply. Candidates must have impressive personality and good communication skills. Minimum Qualification: +2. Age: below 40 years

▪️MARKETING / FIELD EXECUTIVE 
Department : MARKETINGCandidates should have a pleasing personality and good communication skills. Candidates with 1 year experience in retail marketing / field work preferred.

▪️SALES EXECUTIVE (FEMALE) 
Department : SalesOnly Female candidates need to apply. Candidates must have smart personality, excellent communication skills with at least 1 year experience in Jewellery retailing. Minimum Qualification: +2.

▪️Driver (MALE) 
Department : SalesCandidates Should have Valid LMV driving licence. Age: below 40 Years.

Kalyan Jewellers Recruitment 2024 – Careers in Kalyan Jewellers.

🔹Kalyan Jewellers Recruitment 2024: If you are interested in working for Kalyan Jewellers, you can explore the available job openings and apply for a position that matches your skills and experience. Here are some steps that you can follow to get a job at Kalyan Jewellers.

🔹Visit the Kalyan Jewellers website and go to the “Careers” section. You can find this section at the bottom of the homepage or in the main menu.

🔹Browse the available job openings and read the job descriptions to see if you are a good fit for any of the positions.

🔹Click on the job title to view the job details and requirements. If you are interested in applying for the job, click the “Apply” button and fill out the online application form.

Make sure that you provide accurate and complete information on your application form, including your personal details, education, work experience, and skills.

Upload your resume and cover letter, if required. Your resume should highlight your relevant qualifications, skills, and achievements, and your cover letter should explain why you are interested in working for Kalyan Jewellers and how you can contribute to the company’s growth and success.

Submit your application and wait for a response from the Kalyan Jewellers recruitment team. If your application is shortlisted, you may be invited for an interview or an assessment test.

Apply Now click here

Official വെബ്സൈറ്റ് 

Remember to regularly check the Kalyan Jewellers careers page for new job openings and updates, and apply for positions that match your interests and qualifications. Good luck.