കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള റബ്ബർ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, June 27, 2024

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള റബ്ബർ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള റബ്ബർ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു


കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള റബ്ബർ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

KRL Recruitment Apply now 2024

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള റബ്ബർ ലിമിറ്റഡ് ( KRL ) കോട്ടയം, വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു,താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

സീനിയർ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ

ജോലി ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ 

സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ B Tech
പരിചയം: 8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 50,000 – 60,000 രൂപ

ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിലോ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 30,000 – 35,000 രൂപ

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ജൂൺ 29

വിശദ വിവിരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക