കേരളത്തില്‍ വിജിലന്‍സില്‍ എഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ജോലി - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, June 19, 2024

കേരളത്തില്‍ വിജിലന്‍സില്‍ എഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ജോലി

കേരളത്തില്‍ വിജിലന്‍സില്‍ എഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ജോലി


കേരളത്തില്‍ വിജിലന്‍സില്‍ എഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ജോലി

വിജിലന്‍സില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എന്‍ക്വയറി കമ്മീഷണര്‍ & സ്പെഷ്യല്‍ ജഡ്ജ് (വിജിലന്‍സ് ) ഇപ്പോള്‍ Duffedar തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ വഴി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം എഴാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് വിജിലന്‍സില്‍ ഡഫേദാര്‍ പോസ്റ്റുകളില്‍ മൊത്തം 3 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ ഒഴിവിലേക്കു ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.മേയ് 15 മുതല്‍ 2024 ജൂണ്‍ 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം


സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : എന്‍ക്വയറി കമ്മീഷണര്‍ & സ്പെഷ്യല്‍ ജഡ്ജ്  
(വിജിലന്‍സ് )
ശമ്പളം : Rs.23,700 -52600/-
കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ : CATEGORY NO: 085/2024
തസ്തികയുടെ പേര്: Duffedar

പ്രായ പരിധി വിവരങ്ങൾ?

Duffedar 18-36. Candidates born between 02.01.1988 and 01.01.2006(both dates included)

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ‘ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് . രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ user ID യും Password ഉം ഉപയോഗിച്ച് login ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം profile ലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്


പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക, ജോലി നേടുക