750 രൂപ ഒരു ദിവസ ശമ്പളത്തിൽ ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷനിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, June 13, 2024

750 രൂപ ഒരു ദിവസ ശമ്പളത്തിൽ ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷനിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

എറണാകുളം ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷനിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 
750 രൂപ ഒരു ദിവസ ശമ്പളത്തിൽ ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷനിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

എറണാകുളം ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷനിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  ല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്-14, ടെക്നിക്കല് ആ൪പി-1, നഗരസഭ, കോ൪പ്പറേഷ൯-2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ. ഓണറേറിയം 750 രൂപ ഒരു ദിവസം. അഭിമുഖം വഴിയാണ് നിയമനം.

യോഗ്യത-സ൪ക്കാ൪ സ൪വ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവ൪ അല്ലെങ്കില് ഐ.ടി.ഐ, പോളിഡിപ്ലോമ, ബി.സി.എ. /എം.സി.എ.. ബി.ടെക്/എം.ടെക് (സിവിൽ, എ൯വയോൺമെന്റൽ) / തത്തുല്യമായ ടെക്നിക്കൽ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദവും താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

1. വിക്രേന്ദീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൈവമാലിന്യം ഉറവിടത്തില് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പിന്തുടരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും വൃത്യസ്തരീതികളും സംവിധാനവും അംഗീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുവാ൯ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം.

2. അജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശേഖരണ രീതി, തരംതിരിക്കൽ രീതി, സംസ്കരണ രീതികൾ ഇതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃചംക്രമണ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ സംസ്കരണ രീതികൾ അതിലേക്ക് അനിവാര്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, യന്ത്രസാമ്രഗികൾ, സംസ്കരണ ഏജ൯സികൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചും വൃക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3. (ദ്രവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ തരംതിരിച്ചുളള വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം, മിനി എം.സി.എഫ്, എം.സി.എഫ്, ആ൪.ആ൪.എഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പാഴ് വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചും ഇതിന് അനുയോജ്യമായ ഏജ൯സികളെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

4. ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ മനോഭാവവും ശീലവും സമൂഹത്തിൽ വള൪ത്തി ക്കൊണ്ടുവരാ൯ സഹായകമായ ബഹുജന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ, ക്യാമ്പയിനുകൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.

5. മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാ൯ പിന്തുടരുന്ന ഗ്രീ൯ പ്രോട്ടോക്കോൾ, ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചു അറിവും അവ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കണം.

6. ശുചിത്വമാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, സ൪ക്കാ൪ മാ൪ഗനി൪ദേശങ്ങൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണ മാ൪ഗരേഖകളും സംബന്ധിച്ച് അറിവ്, വലിച്ചെറിയൽ, കത്തിക്കൽ, തെറ്റായ മറ്റു സംസ്കരണ രീതികൾ അവലംബിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിയമനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച പൊതുധാരണയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

7. ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പ്രവ൪ത്തനങ്ങൾക്ക് ശുചിത്വമിഷ൯ നി൪ദേശിക്കുന്ന മാ൪ഗരേഖക്ക് അനുസരിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

8. (ദ്രവമാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചിത്വമിഷ൯ അംഗീകരിച്ചിട്ടുളളതും പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നതുമായ സംസ്കരണരീതികൾ സംബന്ധിച്ച അറിവ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പക൪ന്നു നൽകുന്നതിനുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

 വെള്ളപേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ യോഗ്യത സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് പക൪പ്പുകൾ സഹിതം ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷ൯ ഓഫീസിൽ ജൂൺ 14 വൈകിട്ട് നാലിന് മുമ്പായി ലഭ്യമാക്കണം. വൈകി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാ൪ഥികളെ അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാ൪ഥികളെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയി ആയി നിയമിക്കുന്നതായിരിക്കും.