കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ - മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു | Milma job vacancy 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, May 30, 2024

കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ - മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു | Milma job vacancy 2024

കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ - മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു | Milma job vacancy 2024


കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ - മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു | Milma job vacancy 2024

കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ - മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി നേടാവുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക.

ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ ചാർജ് (TSI)
ഒഴിവ്: 4 ( കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി, കൊല്ലം)
യോഗ്യത: MBA/ ബിരുദം ( ഡയറി ടെക്നോളജി/ ഫുഡ് ടെക്നോളജി)
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ (ASM)
ഒഴിവ്: 1
സ്ഥലം:കേരളം
യോഗ്യത: MBA
പരിചയം: 7 വർഷം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം മെയ് 31ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.