ഹെൽപ്പർ & പാക്കിംഗ് ജോലി നേടാൻ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, May 29, 2024

ഹെൽപ്പർ & പാക്കിംഗ് ജോലി നേടാൻ അവസരം

ഹെൽപ്പർ & പാക്കിംഗ് ജോലി നേടാൻ അവസരം


ഹെൽപ്പർ & പാക്കിംഗ് ജോലി നേടാൻ അവസരം

 പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പർ ആൻഡ് പാക്കിംഗ് ജോലി നേടാം.നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാൻ അവസരം, താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗത്തികൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ചുവടെ നൽകിയ  നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

 

Looking for Male Staff at Flour rice & oil mill in Trivandrum City.
Spot Joining before Direct Interview 

🔹Job type : Helper & Packing
🔹Starting Salary for Male: 12500+
🔹Minimum Qualification : SSLC
🔹Working Time : 7Am - 6:30Pm

Compliments Available 

°Tea & Snack's at Evening Break.
°Week off
°Over Time Duty Salary Bonus 
°Emergency Leave allotted 

Other Holidays  :

✨Attukal Pongala Day
✨Karkidaka Vaav Day
✨Thiruvonam Day
✨3rd Onam Day 
✨4rth Onam Day 
✨Ayudha Pooja Day
✨All Tuesday Day

Dailywise & Monthly wise Salary Period available

 Nb,: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക 
Shop Address : Janatha Mill, Kattu road, Poojappura. Thiruvananthapuram-12
9446614339 
Landmark : ente mill outlet

Phone : 9446614339 | 7907075131 | 04712353510