പുതിയ വെഡ്ഡിംങ് മാളിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, May 25, 2024

പുതിയ വെഡ്ഡിംങ് മാളിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി

ആർ.കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുതിയ വെഡ്ഡിംങ് മാളിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ


ആർ.കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുതിയ വെഡ്ഡിംങ് മാളിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെഡ്ഡിംങ് ഡെസ്‌റ്റിഗേഷനൊപ്പം ചേരാൻ സുവർണ്ണാവസരം ആർ.കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ന്യൂ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ വെഡ്ഡിംങ് മാളിലേക്ക് (RK WEDDING MALL) താഴെ പറയുന്ന തസ്‌തികകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ ഉടനെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജോലി നേടുക.

 • Sales Executives (M/F)- 1300
 • Cashier & Billing (M/F) – 50
 • Accountant – 5
 • Data Entry – 10
 • HR Assistant – 5
 • Purchase Manager- 10
 • Inventory Manager – 4
 • Marketing Manager – 4
 • Marketing Executive- 30

 • Floor Manager- 25
 • CRM/CRE (M/F)- 50
 • Supervisor- 15
 • Visual Merchandiser- 15
 • Video Editor- 3
 • Video Anchor- 3
 • Social Media Promoters- 5
 • Telecaller- 15
 • Fashion Designers- 10
 • Fashion Designer Trainees – 40
 • Cutting Master- 4
 • Tailor- 40
 • Caretaker – 3
 • Electrician- 4
 • Driver- 20
 • Security- 30
 • House keeping- 40

Send Your CV to: career.rkklm@gmail.com
Contact: +91 7356 479 994, +91 6282 591 412

Interview Venue: NANI HOTELS & RESORT Opp. Clock tower Chinnakada, Kollam

Date: 27-05-2024
Time: 10.00 am to 5.00 pm

Industry best salary with ESI and PF offered.

Food and accommodation for the selected candidates. Those who are not able to attend the interview may either send their bio-data to career.rkklm@gmail.com or attend the interviews conducted in the showroom on other days. Candidates should bring bio-data and 2 passport size photos at the time of the interview.