പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യതയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, December 8, 2023

പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യതയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യതയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ 

പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഫ്രഷേഴ്സിനും ജോലി അവസരം, പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുക പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ 

🛑 we are looking for 
1. hr recruiters (female)
exp: 1+years 
location: cochin
qualification: mba/ msw (hr)

2. marketing co-ordinator (female)
exp: 2+ years
location: cochin
qualification: post graduation

3. admin executive (female)
exp: 2+ years
location: cochin
qualification: post graduation
interested candidates may share resume to hrd@actionrichglobal.com/ whatsapp to this number.

🛑


🛑pit solutions is hiring!

join our dynamic tech team.
work location:trivandrum technopark or kochi infopark

preferred immediately available talents in the following skill openings:
php developer (symfony, laravel) - 3+ years 
vue.js developer - 3+ years
reactnative developer - 3+ years  
python developer - 3+ years.
interested and relevant candidates, please share their updated cv with us at careers@pitsolutions.com

🛑


🛑looking for 2d graphic designer for tss advertising company ksa

qualification : any degree
experience : 1+ years.
location : jeddah(ksa)
joining : immediate
send cv to : gafoor@tss-adv.com.

🛑


🛑 immediate hiring
talent acquisition executive
qualifications: mba hr
job mode : onsite /remote
location : techno park phase 3 campus trivandrum
preferring immediate joiners

interested candidate can share your profiles to jobs@blockspaceinc.com
please mention "talent acquisition executive" as the subject line.🛑sr. hr executive - female

candidate must have min 2 years of experience. 
location: vyttila - cochin 
salary: 20 - 23000 / month
immediate joiners will be preferred
whatsapp your cv now: +919633004450.🛑 urgent requirement for b.com./ m.com freshers, with good knowledge in tally. location: trivandrum. interested candidates please share your resumes at contact@aytech.co.in or whatsapp 7306310660 note: candidates could directly check our website for job openings for more details pls visit our website: www.aytech.co.inin
🛑


🛑frgomen india is #hiring for our us shared services immigration team based in infopark kochi.

if you meet the below criteria or know anyone who would be interested, please share cvs to the below email id
india-usrecruitment@fragomen.com

note: those with prior immigration experience will have an added advantage

role and work experience:
business immigrationanalyst/ sr analysts/consultants ( 1-8 years of work experience). freshers with excellent written and spoken english communication skills can also apply. ( designation offered will be based on prior experience and interview performance)


educational qualification:

b.e/b.tech/m.b.a/masters in english
language & literature/communicative
english/mass communication &
journalism and others from reputed
institutions.

bachelors in english language & literature/communicative english/mass communication & journalism can also apply.

skills required:
exceptional written and oral
communication in english, excellent
attention to detail, good working knowledge of ms office suite.
🛑

🛑 immediate hiring

talent acquisition executive
qualifications: mba hr
job mode : onsite /remote
location : techno park phase 3 campus trivandrum
preferring immediate joiners

interested candidate can share your profiles to jobs@blockspaceinc.com
please mention "talent acquisition executive" as the subject line.

🛑