നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ| nesto hypermarket jobs - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, November 17, 2023

നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ| nesto hypermarket jobs

നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ| nesto hypermarket jobsനെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ. തിരൂരിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ. ഹെൽപ്പർ, സെക്യൂരിറ്റി, അക്കൗണ്ടന്റ്, അസോസിയേറ്റ്, സൂപ്പർവൈസർ, കാഷ്യർ, സെയിൽസ്മാൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റിസീവർ, ഡിസൈനർ, എഡിറ്റർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫ്, മേക്കർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകൾ.


Vacancy Details

🔹Cashier
🔹Salesman
🔹Graphic Designer
🔹Video Editor
🔹Bakery Supervisor
🔹Hot food Supervisor
🔹Kubhoos Maker Pizza Maker
🔹Cook(South Indian, Biryani Maker

🔹North Indian and Chinese Cook)Broasted & Grill Maker
🔹Tandoor cook
🔹Salad Maker
🔹Juice Maker
🔹Shawarma & Al-fahm maker
🔹Butchery Supervisor
🔹Butcher
🔹Fishery Supervisor.
🔹Fish Monger
🔹Snacks Maker
🔹Arabic sweet maker
🔹Dry cake maker
🔹Bakery Helper
🔹Housekeeping Supervisor
🔹Security Supervisor

Security Guards

Store GM/Store ManagerCategory ManagerFrontend, Freshfood Supermarket, Department.Category Buyer Category Buyer Asst.

Accounts Associate

Category Supervisor (Grocery Food, Non Food, Dept. Store.Health and Beauty, Fruits & Vegetables Roastery, Dell, Fishery, Butchery,Household, Mens Wear,Ladies Wear, Stationary)

Inventory Executive

Electricion
Salesman(Supermarket,Fruits &Vegitables.Mens Wear,Ladies wear)

Manager (Fresh Food)

Cookies MakerConfectioner

Baker

Interview Details

Venue: Nesto Hypermarket, Tirur-Kuttippuram Road Poongotukulam, Near Bianco Castle auditorium, Tirur, Kerala 676101

Please Register through whatsapp 9288014800

E-mail: recruitment.india@nestogroup.com