വീട്ടുജോലിക്കാർ, പാചകക്കാർ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, April 17, 2023

വീട്ടുജോലിക്കാർ, പാചകക്കാർ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്


 Job Description


A famous company in Bahrain recruits Housemiads (Female), Cook (Female), and Driver (Male). Preference will be given to Gulf experienced candidates. Applicants ability to read, write and speak English.

HOUSEMAIDS

1.First Timer Housemaids – BHD100-120 ( depends of language)
2.GCC returned Housemaids BHD 130/-
3.Housemaids and Cook – BHD 150/-

Terms and Conditions

▪️Ages: 25 to 45 years old
▪️Food: Provided by the Employer
▪️Accommodation: Provided by the employer
▪️Air passage: Joining & Return air ticket every two years.
▪️Essential Personal Belongings: Provided by the employer.
▪️Medical and Health Care: Provide by the employer.
▪️Mobile phone @re allowed only inside the HM room on resting time
▪️Wifi: Provided by the employer if available
▪️Working Hours: 10-12 Hours/day, 2 hours break in afternoon
▪️Employment visa & Resident permit: Provided by the Company.
▪️Probation Period: Three Months.
▪️Place of Employment: Kingdom of Bahrain.

കുക്ക് ജോലി 

Applicants must have 4 years experience and well-known knowledge in preparing Arabic Foods

ഡ്രൈവർ ജോലി

Must have 5 years of experience and gulf experience preferable. Other benefits such as annual leave, over time, service indemnity etc. in accordance with the labor laws of Bahrain.

Interested candidates may send their updated Biodata and passport to gcc@odepc.in on or before 20th April 2023. For more details visit official website of ODEPC