ഇസാഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, May 27, 2022

ഇസാഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ


ESAF Small Finance Bank - Walk In Interview

10th, 12th, Degree, PG, ഉള്ളോർക്കു ജോലി അവസരം, നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ഒഴിവുകൾ വായിച്ചു നോക്കി ജോലി നേടുക.
ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു 

1. Sales Officer

2. Gold Loan Officer

3. Teller

4. Relationship officer.

5. Branch Operations Manager

6. Branch In charge

ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി വേണ്ടി വരുന്ന രേഖകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

[Copy of Resume and Photo-1
,10th, 12th, Degree, PG, Mark sheet/Certificate. (Self-attested) , Aadhaar and PAN Card. (Self-attested), Last 3-month salary slip [compulsory for experienced candidates].

(Candidates should be Graduate in regular stream)
Experience Preffered
(Self-attested) Maximum Age: 35 Years

Interview Date: 28th May 2022 (Saturday).

Interview Timing: 9:30 AM to 4:00 PM Interview Location: YMCA Hall, YMCA Rd., Near Central Telephone Exchange,Statue, Palayam, Trivandrum, Kerala,
695001
CONTACT -871460 6860